Първа национална научна конференция
зa студенти, докторанти и млади учени

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

22 октомври 2020 г.

  Проект №КП-06-М25/5/17.12.2018 г. на тема „Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия“ е финансиран в рамките на конкурс за научни изследвания на докторанти, пост-докторанти и млади учени.

   В тази връзка и в контекста на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в България 2017-2030, която предвижда „популяризирането на науката и научните изследвания от млади учени сред ученици и студенти“, конференцията е фокусирана именно върху младите хора в науката и техните интерпретации на актуалните обществени, икономически и политически проблеми.

   В конференцията могат да вземат участие с доклад или постер:
   – Студенти;
   – Докторанти;
   – Млади учени (до 10 г. от придобиване на ОКС „Магистър“);
   – Пост-докторанти (до 5 г. от придобиване на ОНС „Доктор“).

Тематика

1. Дигитални трансформации на управлението

2. Иновации и икономическо развитие

3. Политическа среда и иновации

4. Иновационен мениджмънт на националната сигурност и киберсигурността

5. Конкурентоспособност

Участие с доклад

  Каним студенти, докторанти, пост-докторанти и млади учени от цял свят да представят резултатите от изследванията си в секционните или постерната сесия на конференцията.

   Каним винопроизводители, успешно внедрили иновации и отчели повишаване на конкурентоспособността си, да представят практическите резултати в съответствие с темите на конференцията под формата на фирмени презентации и реклами в залите на заседанията и в печатните издания на конференцията. 

 1. Пълен текст на докладите – до 10 стр., вкл. фигури и таблици.
 2. Докладите се изпращат в електронен вид (оформени според изискванията) на e-mail: info@prowis.online до 30.09.2020 г.
 3. Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след рецензиране ще бъдат публикувани в електронен сборник, който ще бъде включен в базата данни на НАЦИД.
 4. За подготовката на доклада може да използвате примерния макет, съобразен с изискванията на конференцията.
 5. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство, е два.
 6. Регламентът за представяне на доклад е до 10 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства.
 7. Работни езици: български, английски, руски.
 8. Такса за правоучастие няма.
Авторите на одобрените доклади ще бъдат информирани за решението на Научния комитет не по-късно
от 10.10.2020 г. В програмата на конференцията ще бъдат включени и ще се публикуват само доклади, приети от рецензенти, оформени в съответствие с графичните и текстови инструкции, и които са станали публично достояние на секционните или постерните заседания.

Участие с постер

   Постерно представяне на доклади обикновено се използва в случаите, когато авторите са възпрепятствани лично да участват в презентирането на доклада. Те могат да подготвят  разглежданите въпроси и да ги представят под формата на плакати. Пълният текст на доклада се изпраща форматиран съобразно изискванията за оформление на доклади.

   За да се постигне по-голяма видимост, се препоръчва съдържанието на изследването да бъде представено в три раздела в следната последователност:

 1. Същност на проблема;
 2. Илюстративен материал;
 3. Заключение.

   В „СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА“ трябва да се посочат естеството на проблема, основните задачи и техните решения, които са отразени в изследването. 

   „ИЛЮСТРАТИВЕН МАТЕРИАЛ“ може да съдържа диаграми, схеми, таблици, снимки и др. Материалите трябва да са ясни и разбираеми. Необходимо е всяка илюстрация да бъде обяснена в текста и да е аргументирано нейното място в изследването.

   В горния край се поставя логото и наименованието на конференцията, заглавието на доклада, имената на авторите и институция, към която принадлежат. 

   Макет за подготвянето на постери може да намерите на сайта на конференцията.

  „ТЕКСТОВАТА ЧАСТ“ на плаката трябва да бъде отпечатана на един от официалните езици на конференцията (български, английски, руски).

   Постерът трябва да бъде направен в MS Word (Power point) 97 или по-нова версия във формат A2. Размерите на буквите са показани по-долу. Постерът се изпраща във формат .DOC и в .PDF.

   Размери на буквите:
   * Име на конференцията 36 pt /bold/;
   * Заглавие на доклада на езика, на който е написан постерът 30 pt /bold/;
   * Имена на авторите, организация, към която принадлежат и държава 16 pt;
   * Име на секции 26 pt /bold/;
   * Текст на постер 22 pt;
   * Данни за контакт с авторите 16 pt.

   Препоръчително е да направите заглавието на доклада на основния език и имената на секциите в червено, а текста – в черно. Когато е възможно, илюстративният материал трябва да бъде изпълнен в многоцветен формат.

   Когато подготвяте постера, препоръчваме да се придържате към разработения от нас примерен макет, който е предназначен да помогне на авторите.

Програма

9:00 – 10:00 Регистрация на участниците в конференцията
10:00 – 10:30 Откриване на конференцията и приветствия
10:30 – 11:00 Пленарен доклад на доц. д-р Мина Ангелова и гл. ас. д-р Пеньо Георгиев на тема „Икономически и информационни измерения на иновационната активност“
11:00 – 11:15 Пленарен доклад на гл. ас. д-р Даниела Пастармаджиева на тема „Ефекти на политическата среда в България в периода 2007-2018 г.“
11:15 – 11:30 Пленарен доклад на гл. ас. д-р Гергана Димитрова на тема „Конкурентоспособност и конкурентно позициониране: на примера на българската винарска индустрия“
11:30 – 12:00 Дискусия
12:00 – 13:00 Обяд за участниците
13:00 – 17:30 Заседания по научни секции

Срокове

30.09.2020 г. – Изпращане на пълен текст на докладите според изискванията за оформление.

10.10.2020 г. – Потвърждаване на приетите доклади.
16.10.2020 г. – Програма на конференцията, включваща зали, часове за презентиране, модератори на панелите.

Пълните  текстове на докладите може да изпращате на info@prowis.online или като изберете